Sunland-Tujunga Neighborhood Council
  • slide1
1

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

STNC Monthly Board Meeting 8-10-22

Posted on 08/03/22
STNC Board Meeting is August 10, 2022 at 7 PM on Zoom
Read More »

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

SIGN UP FOR CERT TRAINING

Posted on 08/02/22
The Community Emergency Response Team (CERT) program educates volunteers about disaster preparedness for the hazards that may impact their area and trains them in basic disaster response skills, such as fire safety, light search and rescue, team organization, and disaster medical operations. CERT offers a consistent, nationwide approach to volunteer training and organization that professional responders can rely on during disaster situations, allowing them to focus on more complex tasks.

CERT TRAINING starts Sept. 1, 2022 - 6-8:30 PM and ends Oct. 13, 2022, 6-8:30 PM
Will be held at Heart of the Canyon Church, 8666 Foothill Place, Lake View Terrace -- just past the Angeles National Golf Club.

See flyer link for registration and more details.
 
Read More »

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

988 24/7 Crisis & Support

Posted on 07/23/22
For Mental Health Emergencies Dial 9-8-8
Read More »

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

Watering Days

Posted on 07/20/22
Fines can be as high as $200 each !
Read More »

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

Join the STNC Board -- Two Open Positions!

Posted on 04/20/21
The STNC Board has two board member vacancies.  If you would like to join the STNC board, please contact Lydia Grant STNC President or Carol Hutchinson STNC Secretary for more details as to time commitment, board position and City required training.  Positions and descriptions from the STNC Bylaws.

To be placed on the next meeting agenda, please submit your documentatiion to:  [email protected]
Documentation required:  Completed and Signed Neighborhood Council Candidate Filing Application, Candidate Statement
Deadline to submit is two weeks prior to the monthly STNC board meeting.

 
Read More »

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

311 App Updates

Posted on 01/24/21

How many 311 Requests ?

In one year Sunland-Tujunga had 
16,491 requests

To encourage increased use of our mobile app, the City of Los Angeles is proud to announce that our Non-Emergency City Services mobile app called MyLA311 is now available in: Spanish, Korean, Armenian, and Chinese (simplified and traditional) - Free at Apple and Android app stores!

Spanish: La ciudad de Los Ángeles se complace en informar que la aplicación móvil de servicios no de emergencia MyLA311 de la ciudad ahora está disponible en español, coreano, armenio y chino (simplificado y tradicional) – Gratis en las tiendas de aplicaciones Apple y Android. 

Simplified Chinese: 

洛杉矶市政厅很高兴告诉大家:非紧急市政服务手机应用MyLA311西班牙语、韩语、亚美尼亚语、中文(简体和正体)版本均已上线。您可以在苹果(Apple)或安卓(Android应用商店免费下载

Traditional Chinese
洛杉磯市政廳很高興告訴大家:非緊急市政服務手機應用MyLA311西班牙語、韓語、亞美尼亞語、中文(簡體和正體)版本均已上線。您可以在蘋果(Apple)或安卓(Android)應用商店免費下載。

Korean :

로스앤젤레스의 비긴급 서비스 모바일 앱인 MyLA311 이제 스페인어, 한국어, 아르메니아어, 중국어(번체 간체) 이용하실 있습니다.

애플 안드로이드 스토어에서 무료로 다운로드하십시오.

Armenian :

Լոս Անջելես քաղաքը հպարտ է հայտարարելու, որ մեր Ոչ արտակարգ իրավիճակների քաղաքային ծառայությունների բջջային հավելվածը՝ MyLA311-ը, այժմ հասանելի է իսպաներեն, կորեերեն, հայերեն և չինարեն (պարզեցված և ավանդական) լեզուներով Apple և Android հավելվածների խանութներում` անվճար.
Read More »

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

Posted on 12/01/20
Join Our Remote Meetings

All STNC meetings, whether remote or in person, are always open to the public for participation. In fact, we encourage it. Be sure to invite family, friends, and neighbors to join too.
In a few simple steps you will be able to join any of our remote meetings.
 
Read More »

© Sunland-Tujunga Neighborhood Council. All rights reserved.

Accessibility     Privacy Policy

Join Our Mailing List

Web Design by The Web Corner

© Sunland-Tujunga Neighborhood Council.
All rights reserved.
Accessibility
Privacy Policy

Join Our Mailing List