Sunland-Tujunga Neighborhood Council

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

311 App Updates

Posted on 01/24/21

Sunland-Tujunga Neighborhood Council

Data on 311 requests throughout Council District 7. If you look at this website, you can get detailed information on 311 reports in your particular area: https://www.311-data.org/data
 
Time Period (10/25/20-10/25/2021):

 
Sylmar NC boundaries - 31,955 requests
Pacoima NC boundaries - 24,076 requests
Sunland-Tujunga NC boundaries - 16,491 requests
North Hills East NC boundaries - 12,858 requests
Mission Hills NC boundaries - 11,189 requests
Foothill Trails Neighborhood NC boundaries - 7453 requests
 
For instance, in looking up the STNC's boundaries, one can see that 53.2% of people in the Sunland-Tujunga area are manually calling into 311, while only about 30.3% are utilizing the easy-to-use mobile app.  Using the mobile app has several advantages, including: not having to wait on hold, quick reporting, ability to upload pictures and/or video to your request, and getting email updates on the status of your request (if you include your email address in the report). Here is a quick video tutorial on using the MyLA311 app: https://www.youtube.com/watch?v=95eLlfRCarU&t=15s.
 
Reporting issues is a fast and effective way to get more City services to address issues in our communities. For instance, graffiti requests are usually handled within one day (and often within hours of the request). Dead animals are picked up within hours. Potholes are typically repaired within 3 days of the request. Bulky item and illegal dumping requests are handled by the next trash pick-up day. Please help us to spread the word widely about the importance of reporting issues to the City through 311. It takes all of us working together to keep our communities safe, clean, and well cared for!

To encourage increased use of our mobile app, the City of Los Angeles is proud to announce that our Non-Emergency City Services mobile app called MyLA311 is now available in: Spanish, Korean, Armenian, and Chinese (simplified and traditional) - Free at Apple and Android app stores!

 

Spanish: La ciudad de Los Ángeles se complace en informar que la aplicación móvil de servicios no de emergencia MyLA311 de la ciudad ahora está disponible en español, coreano, armenio y chino (simplificado y tradicional) – Gratis en las tiendas de aplicaciones Apple y Android. 

 

Simplified Chinese: 

洛杉矶市政厅很高兴告诉大家:非紧急市政服务手机应用MyLA311西班牙语、韩语、亚美尼亚语、中文(简体和正体)版本均已上线。您可以在苹果(Apple)或安卓(Android应用商店免费下载

Traditional Chinese
洛杉磯市政廳很高興告訴大家:非緊急市政服務手機應用MyLA311西班牙語、韓語、亞美尼亞語、中文(簡體和正體)版本均已上線。您可以在蘋果(Apple)或安卓(Android)應用商店免費下載。

 

Korean :

로스앤젤레스의 비긴급 서비스 모바일 앱인 MyLA311 이제 스페인어, 한국어, 아르메니아어, 중국어(번체 간체) 이용하실 있습니다.

애플 안드로이드 스토어에서 무료로 다운로드하십시오.

 

Armenian :

Լոս Անջելես քաղաքը հպարտ է հայտարարելու, որ մեր Ոչ արտակարգ իրավիճակների քաղաքային ծառայությունների բջջային հավելվածը՝ MyLA311-ը, այժմ հասանելի է իսպաներեն, կորեերեն, հայերեն և չինարեն (պարզեցված և ավանդական) լեզուներով Apple և Android հավելվածների խանութներում` անվճար.

© Sunland-Tujunga Neighborhood Council. All rights reserved.

Accessibility     Privacy Policy

Join Our Mailing List

Web Design by The Web Corner

© Sunland-Tujunga Neighborhood Council.
All rights reserved.
Accessibility
Privacy Policy

Join Our Mailing List